Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI


Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Libor Bělunek , Tkalcovská 2846, 75661 Rožnov p. Radhoštěm, IČ:48741345 (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho pri nákupe tovaru, ktoré predávajúci ponúka na svojich webových stránkach www.detiahry.sk

Ak je kupujúcim spotrebiteľ (inými slovami, ak je kupujúciim fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podniakteľskej činnosti), právne vzřahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa potom riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteĺa v platnom znení.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ (inými slovami ak je kupujúcim podnikateľ ktorý tovar nakupuje za účelom svojho podnikania), právne vťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa tak isto riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa potom riadia obchodným zákonníkom v platnom znení.

 


UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim príde, akonáhle predávajúci doručí svoje závazné potvrdenie objednávky kupujúcemu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy príde medzi predávajúcim a kupujúcim akonáhle predávajúci doručí závazné potvrdenie objednávky kupujúcemu. Týmto okamžikom vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomné práva a povinnosti.

Predávajúci kupujúcemu zašle e-mailom, resp. mu zatelefonuje závazné potvrdenie objednávky do 3 pracovných dňov odo dňa kedy obdržal objednávku od kupujúceho.

Potvrdením objednávky sa predávajúci zavazuje dodať objednaný tovar kupujúcemu previesř na neho vlastnícke práva k tomuto tovaru. Kupujúci sa zavazuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu.

 


AKO STORNOVAŤ OBJEDNÁVKU

Okanáhle obdržíme Vašu objednávku (či už bola vykonaná e-mailom, telefonicky, alebo v e-shope) objednávka je pre Vás - ako návrh na uzatvorenie kupnej zmluvy - závazná.

Vašu objednávku však možete stornovať, a to do doby než Vám ju vyššie opísaným sposobom potvrdíme - inými slovami , pokaiľ príjmeme Váš návrh na uzatvorenei kúpnej zmluvy.

V prípade, že chcete objednávku z nejakého dovodu stornovať aj po uplynutí tejto doby, informujte nás okamžite aby sme tovar zbytočne neposielali na Vašu adresu a zásielky sa nám nevracali! Možete tak učiniť na telefonicky na 0918237555 alebo český mobil 00420777911431 alebo SMS na to isté číslo, alebo na e-mail detiahry@gmail.com. Ďakujeme Vám.

 


AKO ZA TOVAR ZAPLATIŤ

Ponúkame Vám dva sposoby platby:

Dobierka

Vo Vašej objednávke si zvolíte platbu "na dobierku", my objendávku e-mailom potvrdíme a v tomto potvrdení objednávky uvedieme celkovú čiastku. Tovar Vám zašleme na Vašu dodaciu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pri dodaní tovaru uhradíte na mieste prepravnej spoločnsoti čiastku uvedenú v potvrdení objednávky a tovar Vám bude odovzdaný.

 

Pri osobnom prevzatí v hotovosti na mieste.

 

AKO A KEDY VÁM TOVAR DOPRAVÍME


Osobný odber tovaru nie je možný. Nie sme kamenná predajňa, ale internetový obchod a veěkooobchod.


Dopravu objednaného tovar si zaistujeme sami, alebo expresná prepravná služba. Podla Vašej dodacej adresy, typu resp. množstva objednaného tovaru vyberieme najvhodnejšií sposob prepravy. Zásielku obdržíte na Vašu dodaciu adresu uvedenú v objednávke v pracovných dňoch. Cez víkend a sviatky sa tovar neodosiela.

Tovar ktorý je skladom odosielame spravidla do 7 dní odo dna kedy sme obdržali Vašu objednávku (mimo víeknd) a vybrali ste si platbu na dobierku. Tovar je spravidla dorucený do 7 pracovných dní od dátumu objednania. O prípadnom dlhšom doručení Vás budeme informovať.

O tom, že sme tovar odoslali Vás budeme informovať e-mailovou správou , tz že tovar bol postúpený na distribúciu. 

 


PREVZATIE TOVARU

Kupujúci je povinný prehliadnuť si dokladne tovar pred tým než potvrdí prepravcovi jeho prevzatie. Pokiaľ kupujúci zistí, že zásielka je poškodená je kupujúci povinný uviesť na prepravný list že odmieta prevziať tovar z dovodu poškodenia zásielky a okamžite nás o tomto informovař, e-mailom detiahry@gmail.com, alebo telefonicky 0918237555 alebo český mobil 00420777911431 .

Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrďuje že bol doručený nepoškodený. Neskoršie reklamácie pre poškodenie spůsobené prepravou budú zamietnuté. 

 

 

ZÁRUČNÝ LIST A ZÁRUČNÁ DOBA

Vačšina výrobcov dnes už nepoužíva záručné listy a tento je v súlade so zákonom nahradený dokladom o zakúpení veci, ktorý obsahuje všetky zákonom požadované údaje. tento doklad Vám zašleme súčasne s tovarom.

Záručná doba je 2 roky a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Zákazník má zákonné právo vrátiť tovar bez udania dovodu do 14 dní od doručenia. Tovar musí byť kompletný, vrátane návodu, nepoškodený.

Pri zostavovaní ihriska je kupjúci povinný dodržať pokyny uvedené v návode na zloženie. Pokiaľ kupujúci akýmkoľvek spôsobom zmení alebo upraví zostavenie ihriska, predávajúci nie je zodpovedný za prípadné poškodenie tovaru, alebo prípadné škody na zdraví užívateľa.

Všetky naš produkty sú určené výhradne na domáce použitie, nie sú určené pre verejný sektor. V prípade, že kupujúci užíva tovar v rozpore s účelom užvania, alebo preťažuje akúkoľvek časť alebo súčasť ihriska, alebo doplnky, predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, škody, alebo ujmy na zdraví užívateľa.

Naše produkty sú určené pre deti vo veku 3+.

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Tento reklamačný poriadok sa vyťahuje na tovar, u ktorého kupujúci v záručnej dobe uplatňuje svoj epráva z odovednosti za vady. pre úspešné vybavenie reklamácie platí nalsedujúci postup:

Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené závady nám čo najskor oznámte. Možete tak učiniť telefonicky  0918237555 alebo český mobil 00420777911431  alebo e-mailom detiahy@gmail.com, a to spoločne s týmito údajmi:

•názov tovaru ktorý reklamujete
•dovod reklamácie, presný popis závady
•dátum prevzatia tovaru
•kontakt na Vás (meno, adresa, telefón, e-mail)
Reklamáciu následne uplatnite na tejto adrese: Libor Bělunek , Tkalcovská 2846, Rožnov p. Radhoštém, Česká republika

V prípade že Vás predavajúci vyzve zašlite reklamovaný tovar na vyššie uvedenú adresu, vždy spoločne s vyššie uvedenými údajmi a kópiou dokladu o zakúpení tovaru. V prípade že reklamovaný tovar zasielate, zabaľte tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalu a označte ako krehký tovar, príslušným symbolom.

Reklamovaný tovar nikdy nezasielajte na dobierku, takúto zásielku neprevezmeme a vrátime ju na Vašu adresu.

Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady sposobené nesprávnou montážou, nesprávnym použitím, bežným opotrebením, mechanickým poškodením, atd.

Vybavovanie reklamácii sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskor do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, s podmienkou že kupujúci dodá predávajúcemu všetky podklady na posúdenie reklamácie poděa pokynov vyššie, pokiľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje našich zákazníkov (meno, priezvisko, e-mail adresu, telefónne číslo, fakturačnú resp. dodaciu adresu) uchovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Osobné údaje získané od kupujúceho užívame výhradne pre potrebu nášho internetového obchodu(tj. za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej splnenia) a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú prepravné spoločnosti a logistické spolločnosti, avšak len v akom rozsahu aký je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné podmienky nájdete na našich webových stránkach v sekcii Obchodné podmienky.

V okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy sa na právne vzťahy aplikujú tieto ochodné podmienky a to v zenení platnom v deň odoslania objednávky kupujúcim. 

V ostatných veciach sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadia príslušnými iustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonník v platnom znení. .

Tieto obchodné podmienky sú učinné od 4.5.2013