Obchodní podmínky

PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Libor Bělunek , Tkalcovská 2846,,  Rožnov p. Radhoštěm, IČ:48741345 (dále jen "prodávající") a kupujícího při nákupu zboží, které prodávající nabízí na svých webových stránkách www.detiahry.cz

Je-li kupujícím spotřebitel (jinými slovy, je-li kupujícím fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se pak řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Není-li kupujícím spotřebitel (jinými slovy, je-li kupujícím podnikatel, který zboží nakupuje za účelem svého podnikání), právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se rovněž řídí těmito obchodními podmínkami. V takovém případě se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené řídí obchodním zákoníkem v platném znění.

 


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde, jakmile prodávající doručí své závazné potvrzení objednávky kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající kupujícímu zašle e-mailem závazné potvrzení objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel objednávku kupujícího.

Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 


JAK STORNOVAT VAŠI OBJEDNÁVKU

Jakmile obdržíme Vaši objednávku (ať už jste ji provedli v rámci e-shopu , emailem nebo telefonicky), objednávka je pro Vás – jakožto Váš návrh na uzavření kupní smlouvy – závazná.

Vaši objednávku však můžete stornovat, a to do doby, než Vám ji výše popsanými způsoby potvrdíme - jinými slovy, než takto přijmeme Váš návrh na uzavření kupní smlouvy.

V případě, že chcete z nějakého důvodu objednávku stornovat i po uplynutí této doby, informujte nás prosím, abychom zboží zbytečně neposílali na Vaši adresu a zásilky se nám nevracely. Můžete tak učinit buďto telefonicky na telefonním čísle +420 777 911 431 nebo zasláním emailu na adresu detiahry@gmail.com. Děkujeme Vám.

 


JAK ZA ZBOŽÍ ZAPLATIT

Nabízíme Vám dva možné způsoby platby:

A)Hotově

Při osobním odběru.

 

B) Dobírkou
Ve Vaší objednávce zvolíte platbu "dobírkou", my objednávku emailem potvrdíme a v tomto potvrzení objednávky uvedeme celkovou částku. Zboží Vám následně zašleme na Vaši dodací adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Při dodání zboží uhradíte přepravní společnosti částku uvedenou v potvrzení objednávky a zboží Vám bude předáno.

 

JAK A KDY A ZA KOLIK VÁM ZBOŽÍ DOPRAVÍME
Osobní odběr zboží je nutné dopředu dohodnout. Jsme internetový obchod a velkoobchod se skladem bez pevně daných provozních hodin.


Dopravu objednaného zboží si zajišťujeme vlastni přepravou nebo expresní přepravní službou. Podle Vaší dodací adresy, typu a množství objednaného zboží rozhodneme, kterou přepravnu  pro Vaši konkrétní objednávku využijeme. Zásilku obdržíte na Vaši dodací adresu uvedenou v objednávce, a to v pracovních dnech.

Zboží, které je skladem, odesíláme zpravidla do tydne ode dne, kdy jsme obdrželi Vaši objednávku – to v případě, že jste se rozhodli doručit si zboží na dobírku.. Zboží bývá doručeno zpravidla do 7 pracovních dnů od objednáni. O případné delší dodací lhůtě Vás budeme informovat.

O tom, že jsme zboží odeslali, nebo že jsme zboží předali přepravní společnosti, Vás budeme informovat emailem zaslaným na Vaši emailovou adresu .

 


PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout si zboží před tím, než potvrdí přepravci jeho převzetí. Pokud kupující zjistí, že zásilka nese známky poškození způsobeného při přepravě, je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat, zda došlo k poškození samotného zboží. Pokud ano, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem.

Na pozdější reklamace zboží pro poškození způsobené při přepravě pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat a to na telefonním čísle +420 777 911 431  nebo zasláním emailu na adresu detiahry@gmail.com

 

ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ DOBA
Většina výrobců již v současné době nepoužívá záruční listy. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován dokladem o zakoupení věci, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad Vám zašleme současně se zbožím.

Záruční doba je 2 roky a počíná běžet dnem převzetí zboží. 

 Zákazník má zákonné právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od doručení. Zboží musí být kompletní, včetně návodu, nepoškozené.

Při stestavování hřiště je kupující povinen dodržet pokyny v návodu na složení. Pokud si kupující jakýmkoliv zpusobem upraví nebo změní setavení hřiště, prodávající není zopovědný za případné poškození zboží nebo případné úrazy vzniklé při užívání zboží.

Všechny naš produkty jsou určené výhradně na domácí použití, nejsou určeny pro veřejný sektor.V případě že kupující užívá zboží v rozporu s účelem užívaní, nebo přetěžuje jakoukoliv součást hříště nebo doplňkú, prodávající nenese žádnou zopovědnost za vady, škody, nebo ujmy na zdraví.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož kupující v záruční době uplatňuje svá práva z odpovědnosti za vady. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující postup:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady nám co nejdříve oznamte. Můžete tak učinit buďto telefonicky na telefonním čísle +420 777 911 431 nebo zasláním e-mailu na adresu bianko@seznam.cz, a to společně s těmito základními údaji:

•název zboží, které reklamujete
•důvod reklamace – přesný popis závady
•datum převzetí zboží
•kontakt na Vás (jméno, adresa, telefon, e-mail)
 

V případé že Vás kupující vyzve zašlete reklamované zboží na uvedenou adresu vždy společně s výše uvedenými údaji a kopií dokladu o zakoupení zboží. V případě, že reklamované zboží na tuto adresu zasíláte, zabalte zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalu (jako křehké zboží) a označte zásilku příslušnými symboly.

Reklamované zboží však nikdy nezasílejte dobírkou, tzn. nenuťte nás, abychom při jeho převzetí přepravci platili kupní cenu zboží nebo její část, aniž bychom závadu posoudili. Takovou zásilku nepřevezmeme a vrátíme ji na Vaši adresu.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou montáží, nesprávným použitím, běžným opotřebením, mechanickým poškozením, atd.

Vyřizování reklamací se řídí příslušnými právními předpisy.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 

 Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit osobně na adrese:

Libor Bělunek , Květinová 707 , 75661 , ROŽNOV POD RADHOŠTĚM.

 

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Libor Bělunek , Květinová 707 , 75661 , ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy .

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty:

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?


Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy  a nákupního dokladu.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
•o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
•o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
•o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
•o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
•o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
•o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
•o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
•o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
•o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
•o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
•uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
•o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

•Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
•Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
•Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
•Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
Zboží může být po dohodě vráceno i později.
•Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
•Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
•Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
•Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje našich zákazníků (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační, popř. dodací adresu) uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro potřebu našeho internetového obchodu (tj. za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího splnění) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují přepravní společnost a logistická společnost, kterým však osobní údaje kupujících předáváme pouze v takovém rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách www.detiahry.cz v sekci Obchodní podmínky.

V okamžiku uzavření kupní smlouvy se na právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím aplikují tyto obchodní podmínky, a to ve znění platném v den odeslání objednávky ze strany kupujícího.

V ostatním se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, resp. obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.5.2013